Start

Na podstawie § 20 ust.4 pkt.7 Statutu Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Twórczej SWAT w Opolu Lubelskim oraz § 1 ust.2 i ust. 4 Regulaminu Pracy Walnego Zgromadzania Członków Stowarzyszenia SWAT, Zarząd SWAT zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia SWAT na dzień 02 czerwca 2016r (czwartek) na godz. 17.00 w Galerii SWAT ul. Ogrodowa 9.

Informujemy jednocześnie, że na podstawie § 19 ust.3 Statutu Stowarzyszenia SWAT Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 02 czerwca 2016r na godz. 17.30.

Porządek obrad

Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Twórczej SWAT

w Opolu Lubelskim

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i powitanie uczestników przez Prezesa Zarządu.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: przewodniczącego, sekretarza, członka-protokolanta.

3. Stwierdzenie kworum i ważności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Przedstawienie głównych punktów Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia w tym sposobu podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 13 listopada 2014r.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia SWAT za rok 2015. Dyskusja nad sprawozdaniem.

8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SWAT z działalności za rok 2015. Dyskusja nad sprawozdaniem.

9. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie:

a) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia SWAT za rok 2015,

b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SWAT za rok 2015.

10. Wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SWAT o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia SWAT.

11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia SWAT- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia SWAT.

12. Podejmowanie uchwał w sprawie:

a) ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2016,

b) zatwierdzenie Uchwały Nr 1/2015r z dnia 28.04.2015r Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Twórczej SWAT w sprawie utraty członkostwa przez członków Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Twórczej SWAT,

c) obchodzenia rocznic powstania Stowarzyszenia – Konwent.

13. Przedstawienie planów działania i rozwoju Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Twórczej SWAT.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.


 

Kliknij w logo

 

Dołącz do nas

Facebook

 
Odsłon : 55697
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Partnerzy:

Urząd Miejski w Opolu Lubelskim Opolskie Centrum Kultury